Čo s digitálnym obsahom múzeí?
25. a 26. 10. 2016

Prednášky

Všetky prednášky v textovej podobe sú publikované v zborníku z konferencie.

Jeho súčasťou je DVD, ktoré okrem textových a obrazových dokumentov obsahuje aj všetky prezentácie a zvukové nahrávky prednášok.

Zborník z konferencie si môžete objednať tu ►  (Cena 7 € + poštovné)

 Prednášky vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu ►
________________________________________________________________________________________________________________

I. BLOK; Digitálny obsah múzeí on-line

Program  zameraný na obsah, idei, formy, metódy a technológie sprostredkovávania múzejného obsahu cez internet;  zbierky on-line. Webové prezentácie, on-line expozície, virtuálne múzeá; skúsenosti, inšpirácie, zámery, prostriedky, výsledky.
________________________________________________________________________________________________________________

Česká republika a platforma eSbírek
Platforma eSbírky predstavuje dlhodobý projekt, v ktorom hrá Národní muzeum v Prahe doslova kľúčovú úlohu. Prednáška sa zameria na doterajší priebeh projektu, jeho aktuálnu situáciu a perspektívu. Pozornosť bude venovaná práci s digitálnym obsahom, predovšetkým budúcnosti, možnostiam, výzvam, ale aj rizikám. eSbírky - kultúrni dědictví on-line
Prednášajúci
Mgr. Katarína Gatialová
Národní muzeum, Praha 
Vedúca Oddelenia digitalizácie a nových médií.
________________________________________________________________________________________________________________

Digitalizácia a zverejnenie zbierkových fondov Zlínského kraja
Zhrnutie praktických skúseností z procesu digitalizácie fondov pamäťových inštitúcií, dlhodobého ikladania digitalizovaného fondu až po jeho sprístupnenie verejnosti na portále eBadatelna Zlínského kraja Prednášajúci
Ing. Vítězslav Mach
Zlínský Kraj a Slovácke muzeum v Uherském Hradišti. 
Ing. Vítězslav Mach je dlholetý pracovník v IT odbore, koordinácie a vedenia projektov digitalizácie, repozitár pre ukladanie, zverejäovanie digitálních fondov.
 
__________________________________________________________________________________________________________

Budúcnosť Slovakiany - Virtuálne výstavy
Portál Slovakiana sa stal počas realizácie digitalizácie kultúrneho dedičstva ustredným portálom, kde sa zhromaždujú formou katalógu zdigitalizované kultúrne objekty. Ďaľším krokom je tvorba virtuálnych výstav, v spolupráci s jednotlivými pamäťovými a fondovými inštitúciami. Počas prednášky bude predstavený koncept celej tvorby virtuálnej výstavy, pripravený v spolupráci s M-SNP. Slovakiana
Prednášajúci

Mgr. Peter Selecký
Národné osvetové centrum, Bratislava
________________________________________________________________________________________________________

CEMUZ dnes 
Centrálna evidencia múzejných zbierok (CEMUZ) – múzejná základňa Slovakiany. CEMUZ, ESEZ a Múzejný tezaurus v kontexte digitalizácie a vytvárania slovenských národných registrov, týkajúcich sa kultúrneho dedičstva. CEMUZ, informatizácia múzeí a súvisiace problémy autorskoprávnej a inej ochrany kultúrneho dedičstva a jeho spracovania v slovenských múzeách. Obsah a štruktúra systémov CEMUZ.
Prednášajúci
PhDr. Viera Majchrovičová

Slovenské národné múzeum, Bratislava
Metodik SNM-Muzeologického kabinetu; venuje sa odbornému spracovaniu múzejných zbierok, tvorbe riadenej múzejnej terminológie, informačno-komunikačným technológiám v múzejných odborných činnostiach, autorskému právu v múzejnej praxi.

________________________________________________________________________________________________________

Prvý rok nového Webu umenia
Po štyroch rokoch prevádzky “starého” Webu umenia (online katalóg výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií) sme sa rozhodli pre zmenu. Nielen zmenu grafického dizajnu a technologického riešenia, ale aj organizačného “setupu”. Namiesto externého vývoja sme presunuli kompetencie na náš vlastný tím. Web umenia vo vynovenej podobe je výsledkom práce lab. SNG -platformy ktorá skúma možnosti využitia digitálnych technológií v galerijnej a muzeálnej praxi. V príspevku sa zameriam na personálne obsadenie projektu, spôsob akým využívame obsah z digitalizácie a zhodnotím rok ostrej prevádzky z hľadiska návštevnosti, využívania obsahu a zmien, ktoré pre galérie priniesol.
Prednášajúci

Michal Čudrnák
Slovenská národná galéria, Bratislava
Vedúci Oddelenia digitálnych zbierok a služieb. Vyštudoval Knižničnú a informačnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V SNG sa podieľa na projektoch súvisiacich s evidenciou zbierok, správou digitálneho obsahu, digitalizáciou a prezentáciou diel výtvarného umenia na internete.
 

 __________________________________________________________________________________________________________ 

Autoring virtuálnych expozícií zo zdigitalizovaných objektov kultúrneho dedičstva
Nasnímaním objektov kultúrneho dedičstva sa proces digitalizácie nekončí. Naopak, len sa začína. Pretože načo sú nám objekty zdigitalizované do rôznych podôb, keď ich nikto neuvidí? Prednáška sa venuje spôsobom vytvárania virtuálnych expozícii a interaktívnych prezentácií digitálnych dát - procesu, ktorému sa v multimediálnej tvorbe hovorí authoring. Predstavíme authoringový systém Witrina a jeho výhody pre kurátorov, odborníkov a iných autorov digitálnych expozícií.
Prednášajúci

Mgr. Matej Novotný, PhD.
VIS GRAVIS, s.r.o.
Vedúci výskumu a autor pôsobí vo výskume v oblasti sprístupňovania digitalizovaných dát v akademickej i korporátnej sfére. Realizoval množstvo projektov v oblasti spracovania a  prezentácie objektov kultúrneho dedičstva.
 
___________________________________________________________________________________________________________

Movio - bezplatný PowerPoint pre virtuálne výstavy
V dnešnej modernej dobe je dôležité prezentovať múzeá aj na internete. Pomocou správnej prezentácie je možné zaujať ľudí, aby chceli toto miesto v budúcnosti aj navštíviť. Ale akým spôsobom zozbierané dáta z múzeí spracovať a vystavovať? Odpoveď na túto otázku je ukrytá v novom nástroji pre kultúrne inštitúcie – MOVIO.
Prednášajúci

Kristína Vojtova
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky/ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Zaoberá sa problematikou múzeí a ich prezentáciou na internete a voľne dostupným nástrojom MOVIO spracovala vzorový obsah pre múzeá.
  
______________________________________________________________________________________________________________________

Systematický prístup k budovaniu informačnej infraštruktúry odborov veľkého múzea

Komplexný pohľad na ideové, organizačné, technologické, technické systémové a muzeologické aspekty digitalizácie historických a umeleckých zbierok. Model Štátneho múzea výtvarných umení Alexandra Sergejeviča Puškina predstavuje moderný prístup k spracovaniu a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva, ktorý sa začína uplatňovať v súčasnom ruskom múzejníctve.
Prednášajúci
Vladimír Opredelenov
Námestník riaditeľa pre informatiku Štátneho múzea výtvarných umení Alexandra Sergejeviča Puškina, Moskva
Námestník generálneho riaditeľa CJSC «EPOS Group»  
CJSC «EPOS Group» je ruská technologická spoločnosť špecializujúca sa na vývoj a výrobu elektronických systémov pre evidenciu a spracovanie digitálneho obrazu, ich využívanie pre vedecké aplikácie a plnenie rôznych úloh v oblasti humanitných vied. Vyvíja a nasadzuje v múzeách a knižniciach technológie pre vysoko presné digitálne snímanie umeleckých a historických artefaktov, ich archiváciu a prezentáciu prostredníctvom internetu. 

Príspevok nebol prednesený pre neočakávanú neúčasť autora. __________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 
II. BLOK; Digitálny obsah v múzejnej prezentácii

Koncepčné, technologické a kretívne možnosti uplatnenia digitálneho obsahu v reálnych múzejných prezentáciách; oslovenie návštevníkov múzejných expozícií rečou 21. storočia; interaktívne prostriedky, multimédiá, 3D projekcia, virtuálna realita, imerzívne systémy.
_________________________________________________________________________________________________________________

Prostriedky audiovizuálnej interpretácie v moderných expozíciách
Ako priviesť do múzea návštevníkov všetkých vekových kategórií? Ako u nich vzbudiť záujem o expozíciu a túžbu po poznaní jej odkaze? Trendom v expozíciách 21. storočia je audiovizuálne riešenie v spojení s haptikou. Zatraktívnite vaše expozície tak, aby rozprávali príbehy a vzbudili u návštevníkov emócie. Také expozície zaistia, že sa k vám budú návštevníci radi vracať.
Prednášajúci

Viktor Plass, Segment leader 
 Jan Buriánek, 3D špecialista 
AV MEDIA, a.s. rozvíja segment kultúry viac ako 8 rokov. Má za sebou viac ako 40 úspešných realizácií v oblasti múzejných expozícií, galérií, science centier a planetárií. Spoločne s partnermi vnáša do riešenia expozícií komplexný prístup; od počiatočnej analýzy, štúdie, až po finálnu realizáciu. Ich projekty sa umiestňujú na popredných miestach tuzemských i zahraničných súťaží.
 

________________________________________________________________________________________________________ 

Rozšírenie múzejných expozícií o virtuálny priestor
Pojmy ako je virtuálna alebo rozšírená realita, dnes už nie sú žiadna science fiction, ale stávajú sa každodennými súčasťami našich životov. Rozšírenie obvyklého prezentačného rámca o virtuálny priestor nám poskytuje celkom nové možnosti prezentácie aj v oblasti kultúrneho dedičstva a prináša rad výhod návštevníkom aj samotnej inštitúcii. Prednáška sa  venuje praktickému využitiu nových technológií pre muzeálne expozície a výstavy.
Prednášajúci

Josef Nechvátal
Virtual History s.r.o., Praha
Realizácia expozícií, výstav a IT riešeniam - múzeum Český Krumlov, zámok Svijany, Národní muzeum, Archeologický ústav AV ČR, Muzeum čokolády Tábor a rad ďalších.
 __________________________________________________________________________________________________________

Využitie VR pre sprostredkovanie kultúrneho obsahu
Prezentácia prinesie profesionálny pohľad na aktuálne možnosti využitia virtuálnej reality na sprostredkovanie kultúrneho obsahu čo najširšiemu publiku. Predvedie akým spôsobom sa dajú kombinovať viaceré prvky digitálneho obsahu a ukáže aká je najbližšia budúcnosť tvorby virtuálnych výstav a aké sú reálne možnosti interaktívneho sprostredkovania múzejného obsahu.  Prednášajúci
Ing. Ladislav Dedík 
Štúdio 727, Bratislava
Ing. Ladislav Dedík ArtD. je výkonný riaditeľ Štúdia 727. Špecializuje sa na vizuálne efekty a 3D - od plánovania výroby až po konečný výrobok. Štúdio 727 zabezpečovalo digitalizáciu kultúrneho dedičstva v rámci projektu Digitálne múzeum. Zdigitalizovalo viac ako 120.000 predmetov kultúrnej hodnoty a vytvoril milióny fotiek a desiatky ďalších 3D digitálnych replík.
   
 
________________________________________________________________________________________________________________

 Interaktívne technológie v muzeálnych a galerijných expozíciách
Ukážky realizovaných interaktívnych expozícií s rôznymi spôsobmi zapojenia používateľov a rôznymi typmi vstupných zariadení. Možnosti prezentácie digitalizovaného obsahu v interaktívnych expozíciách vrátane využitia virtuálnej a rozšírenej reality.
Prednášajúci

RNDr. Ján Lacko, PhD.
VIS GRAVIS, s.r.o.
Autor pôsobí vo výskume v oblasti sprístupňovania digitalizovaných dát v  akademickej i korporátnej sfére. Realizoval množstvo projektov v oblasti spracovania a  prezentácie objektov kultúrneho dedičstva a v oblasti virtuálnej a rozšírenej reality.
________________________________________________________________________________________________________

Interaktívne prvky v novej expozícii ochrany prírody a jaskyniarstva
Expozícia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva bola sprístupnená v ROKU 2016 a v súčasnosti je najmodernejšou múzejnou expozíciu na Slovensku. Uplatňujú sa v nej moderné interaktívne prvky a multimediálne prostriedky komunikácie obsahu. 
Prednášajúci

Doc. RNDr. Dana Šubová CSc., riaditeľka
Mgr. Iveta Korenková, vedúca historického oddelenia
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

____________________________________________________________________________________________________________

Príbeh jedného zbierkového predmetu
Na začiatku bola "kopa hrdzavého železa", ktorá sa pod rukami konzervátorského tímu menila na zbierkový predmet. Jedinečné torzo ľahkého tanku Praga Lt vzoru 38 tvorí niekoľko desiatok súčiastok. Pri klasickej prezentácií nie je možné každú súčiastku umiestniť na pôvodné miesto. Vo virtuálnom svete sú možnosti neobmedzené. Časti prevodovky je možné umiestniť na miesto prevodovky, dajú sa vyskladať kolesá, časti motora. Vzniknutý 3D model poskytne detailnejšie informácie pomocou multimediálneho dotykového kiosku. Odbornou prácou kurátora torzo získava svoj príbeh; má posádku, označenie, kamufláž. Z akvizície - torza, sa stáva prezentačný objekt.   
Prednášajúci
Mgr. Martin Pražienka
Múzeum SNP, Banská Bystrica
Digitalizačné centrum; hlavný metodik digitalizácie   - metodická podpora pre múzeá pri jednotlivých digitalizačných procesoch, určovanie metód snímania zbierkových predmetov pri digitalizácií, tvorba digitalizačných plánov a harmonogramu digitalizácie.